ΕΝΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΤΡΙΠΛΗ ΧΡΕΩΣΗ • ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ ΑΛΛΑ ΟΚΤΩ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΜΕ ΦΟΡΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


Εδώ και τώρα η πληρωμή έκτακτης εισφοράς - τέλους επιτηδεύματος

Ταχυδρομούνται μέσα στο μήνα τα πρώτα εκκαθαριστικά σημειώματα με τη διπλή χρέωση του κεφαλικού φόρου 1-4%, της έκτακτης εισφοράς τεκμηρίων και του τέλους επιτηδεύματος 300 ευρώ.Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργού αναπληρωτή Οικονομικών Παντελή Οικονόμου, η γενική γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα εκδώσει κοινό εκκαθαριστικό σημείωμα με το ύψος της έκτακτης εισφοράς για εισοδήματα και αντικειμενικές δαπάνες, καθώς και του τέλους επιτηδεύματος. Η οφειλή μπορεί να εξοφληθεί σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη τον επόμενο μήνα της βεβαίωσης. Για όσους βεβαιωθεί μέσα στον Αύγουστο θα πληρώσουν την πρώτη δόση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Σε εφάπαξ εξόφληση παρέχεται έκπτωση 5% κι εφόσον πρόκειται για ποσά κάτω των 300 ευρώ. Δεν χάνει το δικαίωμα των δόσεων ή της έκπτωσης αν η βεβαίωση γίνει το 2012. Δεν εισπράττονται ποσά μέχρι 27 ευρώ.

Οι φορολογούμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

1 Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στο ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς.

2 Η επιβολή της ξεκινάει το οικονομικό έτος 2011, δηλαδή στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2010 και θα φθάσει μέχρι και το 2015 (χρήση 2014).

3 Κατά τη σύγκριση του δηλωθέντος πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος, η εισφορά επιβάλλεται επί του μεγαλύτερου ποσού. Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ συζύγων αν ο ένας έχει τεκμήρια μεγαλύτερα από το αποκτηθέν εισόδημα, τότε η αντικειμενική δαπάνη καλύπτεται από τα εισοδήματα του άλλου συζύγου. Αν από στοιχεία που έχει η ΓΓΠΣ προκύψει μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη, τότε η εισφορά θα επιβάλλεται επί αυτής όταν είναι παραπάνω από το αποκτηθέν εισόδημα.

4 Επιβάλλεται και στο απαλλασσόμενο εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ που αποκτούν οι νέοι έως 35 ετών επιτηδευματίες κατά τα πρώτα τρία χρόνια άσκησης της δραστηριότητας από τη δήλωση έναρξης εργασιών.

5 Επιβάλλεται και στα ποσά των μειώσεων των καθαρών κερδών και των καθαρών εισοδημάτων των ατομικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, στους οποίους έχουν παρασχεθεί κίνητρα για τη διατήρηση θέσεων εργασίας, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ενίσχυση της κινηματογραφικής παραγωγής.

6 Η εισφορά κλιμακώνεται από 1% για εισοδήματα 12.001 έως 20.000,99 ευρώ, 2% για 20.001 έως 50.000,99 ευρώ, 3% για 50.001 έως 100.000,99 ευρώ και 4% για 100.001 ευρώ και πάνω.

7 Η εισφορά περιορίζεται, ώστε σε κάθε περίπτωση το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεσή της να μην είναι μικρότερο από το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή τού αμέσως μικρότερου συντελεστή στο άνω όριο του προηγούμενου κλιμακίου. Για παράδειγμα: το καθαρό ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση της εισφοράς του κλιμακίου με συντελεστή 1% δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 12.000,99 ευρώ. Το καθαρό ποσό του κλιμακίου με συντελεστή 2% δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 19.800,98 ευρώ. Το καθαρό ποσό του κλιμακίου με συντελεστή 3% δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 49.000,97 ευρώ και τέλος το καθαρό ποσό του κλιμακίου με συντελεστή 4% δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 97.000,96 ευρώ.

8 Εξαιρούνται από την εισφορά: αποδοχές (μισθοί, συντάξεις, πάγια αντιμισθία) ολικώς τυφλών και με βαριές κινητικές αναπηρίες άνω 80%, αποζημιώσεις λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης (απόλυση, συνταξιοδότηση), εφάπαξ παροχές Ταμείων πρόνοιας και ασφαλιστικών οργανισμών, εφάπαξ βοηθήματα δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και όσοι λαμβάνουν κατά τη χρήση 2011 επίδομα ανεργίας, έστω και αν κατά τη χρήση 2010 είχαν εισόδημα, εφόσον δεν έχουν κατά το χρόνο της βεβαίωσης πραγματικά εισοδήματα.

9 Ακόμη όμως και οι τέσσερις κατηγορίες φορολογουμένων που εξαιρούνται της εισφοράς δεν θα γλιτώσουν την ταλαιπωρία, καθώς η ΓΓΠΣ θα τους αποστείλει εκκαθαριστικό σημείωμα. Για να εξαιρεθούν, πρέπει να υποβάλουν αίτηση για νέα εκκαθάριση μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού συνυποβάλλοντας τα σχετικά αποδεικτικά.

10 Δεν επιβάλλεται εισφορά σε αμοιβές υπαλλήλων Ευρωπαϊκής Ενωσης, αγροτικές ενισχύσεις που δεν συνδέονται με την παραγωγή (δήλωση σε κωδικούς 477-478 του Ε1), χρηματικά ποσά από διάθεση περιουσιακών στοιχείων (κωδικοί 781-782 του Ε1).

11 Αντιθέτως υπόκειται σε εισφορά η ενίσχυση από αγροτική παραγωγή που απαλλάσσεται από φόρο (κωδικοί 659-660 του Ε1).

12 Διευκόλυνση σε βουλευτές, υπουργούς, αναπληρωτές υπουργούς, υφυπουργούς, γενικούς και ειδικούς γραμματείς υπουργείων, περιφερειάρχες, δημάρχους, γενικούς γραμματείς αποκεντρωμένων διοικήσεων, ευρωβουλευτές κ.ά., στους οποίους επιβάλλεται εισφορά 5% επί ολόκληρου του εισοδήματος κι εφόσον είχαν την ιδιότητα αυτή το 2010, αλλά στο αρχικό εκκαθαριστικό που θα τους αποσταλεί θα την υπολογίσουν με 1-4%. Στη συνέχεια, μετά την αποστολή στοιχείων στη ΓΓΠΣ από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, θα εκδοθεί συμπληρωματικό εκκαθαριστικό με το υπόλοιπο της οφειλόμενης ειδικής εισφοράς.

13 Δίμηνη διορία από την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος να δηλωθούν όλα τα εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο (κωδικοί 659-660 του Ε1).

14 Στα 300 ευρώ (από του χρόνου στα 400 ευρώ για όσους δραστηριοποιούνται σε πόλεις μέχρι 200.000 κατοίκους και 500 ευρώ σε μεγαλύτερες πόλεις πλέον των 300 ευρώ για κάθε υποκατάστημα), ορίστηκε φέτος το τέλος επιτηδεύματος που θα πληρώσουν όσοι ασκούν επιτήδευμα ή επάγγελμα, οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς, κοινοπραξίες, Α.Ε., ΕΠΕ, δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών.

Με παράθυρο διακοπής εργασιών το τέλος

15 Το εκκαθαριστικό εκδίδεται από τη ΓΓΠΣ και αφορά το οικονομικό έτος 2011 (χρήση 2010).

16 Από του χρόνου και μετά (οικονομικό έτος 2012), το τέλος επιτηδεύματος θα βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

17 Εξαιρούνται οι αγρότες ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι δεν θεωρούνται επιτηδευματίες.

18 Το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες άσκησης του επαγγέλματος εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση διακοπής δραστηριότητας.

19 Σε συγχώνευση ή διάσπαση επιχειρήσεων, το τέλος βεβαιώνεται στις επιχειρήσεις που συγχωνεύθηκαν και στην προερχόμενη από τη συγχώνευση ή στη διασπασθείσα και στις επωφελούμενες από τη διάσπαση. Περιορίζεται δε ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας μέσα στη χρήση για την οποία επιβάλλεται. Καταβάλλεται δε από την προελθούσα από τη συγχώνευση ή τις επωφελούμενες από τη διάσπαση, κατά περίπτωση.

20 Σε μετατροπή επιχείρησης σε άλλη νομική μορφή βεβαιώνεται τόσο στη μετατραπείσα επιχείρηση όσο και στην προερχόμενη από τη μετατροπή. Περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας μέσα στη χρήση για την οποία επιβάλλεται και καταβάλλεται από την προερχόμενη από τη μετατροπή.

21 Για την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος όσων ασκούν επιτήδευμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, λαμβάνονται υπ' όψιν τα χωριά και τα νησιά όπως ήταν προ «Καποδίστρια» (ν. 2539/1997) και βάσει απογραφής πληθυσμού 18/3/2011. Η περιοχή του Νομού Αττικής λογίζεται ως μία πόλη, όπως και το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

22 Το τέλος λογίζεται χωριστά για την έδρα και κάθε υποκατάστημα της επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελματία.

23 Η τυχόν άσκηση προσφυγής ή υποβολή αίτησης για διοικητική επίλυση διαφοράς, καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον Διοικητικού Πρωτοδικείου δεν αναστέλλουν τη βεβαίωση και την είσπραξη του τέλους.

24 Το τέλος δεν εκπίπτει ως δαπάνη για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος.

25 Αν δεν υπολογιστεί τέλος και στο μητρώο εμφανίζονται ως ενεργές επιχειρήσεις, θα αποσταλούν ατομικές ειδοποιήσεις από τη ΓΓΠΣ, ώστε να υποβάλουν δήλωση διακοπής αν έχουν διακόψει ή διαφορετικά να βεβαιωθεί το τέλος.

Aλανιάρες ΜΚΟ και μεροκάματα των 25 ευρώ!ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 100.000 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΣΕΠ
Σχεδιάζουν στρατιές με 5μηνίτες
Με ανώτατο ετήσιο όριο τα 135 μεροκάματα και μισθό γύρω στα 600 ευρώ
Με νέες στρατιές πενταμηνιτών εργατών στους δήμους επιχειρεί η κυβέρνηση να κλείσει «τρύπες» στην καλπάζουσα ανεργία, την κάλυψη των καθημερινών αναγκών και τη βιομηχανία των ρουσφετολογικών...
προσλήψεων.
Μετά το πρότζεκτ «προσλήψεις ανέργων μέσω Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων», που σχεδιάστηκε από το υπουργείο Εργασίας και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, έρχεται στην επιφάνεια νέο σχέδιο, του υπουργείου Εσωτερικών αυτή τη φορά. Και ενώ μέσω των ΜΚΟ προγραμματίζεται η πρόσληψη 55.000 ατόμων με βασικό «προσόν» την ανεργία και μεροκάματο 25 ευρώ, στο σχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που εδράζεται σε παλαιότερη πρόταση του υφυπουργού Πάρη Κουκουλόπουλου (πρώην δημάρχου Κοζάνης και προέδρου της ΚΕΔΚΕ) οι προσλήψεις θα αφορούν τον τομέα της Αυτεπιστασίας (οικοδομικής φύσεως έργα) και μπορεί να αφορούν έως και 100.000 άτομα σε βάθος τριετίας.

Ασαφή κριτήρια

Κοινό χαρακτηριστικό των δύο κυβερνητικών εργαλείων, τα ασαφή κριτήρια των προσλήψεων. Το πρόγραμμα του υπουργείου Εσωτερικών δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επισήμως αλλά σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες θα στηρίζεται:

- Σε έναν τριετή σχεδιασμό (2012-2014) με συνολικό προϋπολογισμό 3 δισ. ευρώ, συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ενωση και τραπεζικό δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (1,5 δισ.). Το δάνειο αυτό θα συναφθεί με δέσμευση των εσόδων που έχουν οι δήμοι από συγκεκριμένα τέλη (ΤΑΠ, ζύθου, διαφήμισης) τα οποία υπολογίζεται ότι το 2010 πλησίασαν τα 130 εκ. ευρώ. Αγνωστο παραμένει ποιοι άλλοι τομείς θα στερηθούν αυτά τα έσοδα.

- Στην κατεύθυνση των μικρών αναπτυξιακών έργων, «οικοδομικής» φύσεως, τα οποία υποτίθεται ότι οι δήμοι εκτελούσαν με αυτεπιστασία αλλά συνήθως ανέθεταν σε εργολάβους. Τέτοια έργα μπορεί να αφορούν συντήρηση και επισκευές σε κοινωνικές υποδομές (παιδικοί σταθμοί, αθλητικά κέντρα), κοινόχρηστους χώρους (πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, πεζοδρόμια, πεζόδρομοι), δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, χωματερές, πρόληψη και αποκατάσταση φυσικών καταστροφών, καθαρισμό δασών κ.λπ. Επιπλέον:

- Οι μηνιαίες αποδοχές των εργατών αυτών θα είναι ίσως ελαφρά υψηλότερες εκείνων που θα προσλαμβάνονται μέσω ΜΚΟ (625 ευρώ) ενώ θα υπάρχει ανώτατο ετήσιο όριο απασχόλησης τα 135 ημερομίσθια. Στόχος είναι να ενταχθούν μέσα στο 2012 25.000 άτομα και να καλυφθεί μέχρι το 2014 ένας αριθμός έως και 100.000 θέσεων απασχόλησης.

- Οι ασφαλιστικές εισφορές θα καλύπτονται από τον ΟΑΕΔ, μέσω των καταλόγων του οποίου θα γίνεται και η επιλογή των απασχολουμένων. Υποτίθεται ότι η απασχόληση θα διέπεται από το πλαίσιο με το οποίο λειτουργούν τα έργα αυτεπιστασίας στους δήμους και οι συμβάσεις θα αποκαλούνται «ορισμένου έργου».

- Θα απασχοληθούν κυρίως οικοδόμοι και εργάτες, κλάδοι που έχουν πληγεί από την κρίση των τελευταίων χρόνων και την κάθετη πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας. Υποτίθεται ότι για να αποφευχθούν φαινόμενα του παρελθόντος, θα χρησιμεύσει ως εργαλείο ο θεσμός της αυτεπιστασίας που προβλέπει την υλοποίηση συγκεκριμένου έργου με αναλυτική μελέτη και πρόβλεψη για τις απαιτούμενες ανθρωποώρες. Εάν, για παράδειγμα, ένα έργο απαιτεί τρεις βαφείς, δύο ξυλουργούς και τέσσερις οικοδόμους, θα επιλέγεται το αντίστοιχο προσωπικό από τις λίστες ανεργίας του τοπικού ΟΑΕΔ με όριο την ετήσια απασχόληση των 135 ημερών. Η αυτεπιστασία και το νομικό της πλαίσιο υποτίθεται ότι δεν επιτρέπει και τη μεταφορά του προσωπικού από ένα έργο σε άλλο, όπως συνέβαινε συχνότατα με τις παλαιότερες συμβάσεις έργου (αν και εκεί υποτίθεται πως υπήρχαν περιορισμοί).

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, οι προσλαμβανόμενοι θα επιλέγονται εκτός ΑΣΕΠ με το σκεπτικό ότι πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Το υπουργείο Εσωτερικών μελετά τρόπους ώστε τα κριτήρια των προσλήψεων να είναι διαφανή, ενώ προετοιμάζεται σχετική νομοθετική ρύθμιση. Υπενθυμίζεται ότι και για τις προσλήψεις μέσω των ΜΚΟ, οι αρχικές ανακοινώσεις έκαναν λόγο για προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ αλλά με κριτήρια «τύπου ΑΣΕΠ». Με δεδομένες τις αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν, έγιναν στη συνέχεια κάποιες συνεννοήσεις από πλευράς υπουργείου Εργασίας και είναι πιθανό τελικώς οι προσλήψεις να γίνονται μέσω του ΑΣΕΠ, αλλά με ταχύτερες διαδικασίες.

Αυτεπιστασία

Στην τελευταία της συνεδρίαση η Κυβερνητική Επιτροπή συζήτησε το παραπάνω σχέδιο της Αυτεπιστασίας και παρέσχε την σχετική έγκριση να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Ο αρμόδιος υφυπουργός Πάρης Κουκουλόπουλος έχει προχωρήσει σε σχετικές συνεννοήσεις με δημοτικούς άρχοντες, ενώ το θέμα συζητείται και σε επίπεδο ΚΕΔΚΕ, ώστε να εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη όσων θα είναι υποψήφιοι για την προεδρία του σώματος στις επικείμενες εκλογές. Ο κ. Κουκουλόπουλος είχε καταθέσει ως άλλοτε πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ πρόταση για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων αυτεπιστασίας με πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης και είχε λάβει έγκριση από το τότε τακτικό συνέδριο των εκπροσώπων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. *

Με αμοιβή 150 ευρώ το κεφάλι ξεκινούν χρυσές δουλειές οι ΜΚΟ

Με αμοιβή 150 ευρώ «το κεφάλι» αναλαμβάνουν διάφορες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) την πρόσληψη 55.000 πενταμηνιτών που θα απασχοληθούν από τα τέλη του 2011 σε δήμους ανά την Επικράτεια.

Οι διαδικασίες προχωρούν ταχέως και ο ένας μετά τον άλλον οι δήμοι κλείνουν συμφωνίες με τις ΜΚΟ που θα γίνουν εργοδότες των νέων συμβασιούχων με χρήματα των φορολογουμένων. Η Αθήνα με τον μεγαλύτερο δήμο της χώρας και τους περισσότερους συμβασιούχους σε δικαστική εκκρεμότητα υπό τον φόβο της ανεργίας έχει συμφωνήσει με τις εξής οργανώσεις:

-Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης και Ψυχοθεραπείας ΑΘΗΝΑ. Ιδρύθηκε το 2005 και εκπροσωπείται από την Αθηνά Πασσίου.

-ΚΕΑΝ - Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων. Ιδρύθηκε το 2004 και εκπροσωπείται από τον Σταύρο Μηλιώνη.

-Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού - ΚΜΟΠ. Ιδρύθηκε το 1977 και εκπροσωπείται από την Αντωνία Τόρρενς.

-ΚΛΙΜΑΚΑ - Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ιδρύθηκε το 2000 και εκπροσωπείται από τον Κυριάκο Κατσαδώρο.

-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ - EQUAL SOCIETY. Ιδρύθηκε το 2010 και εκπροσωπείται από τον Σπυρίδωνα Φρεμεντίτη.

-Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων ΕΔΡΑ. Ιδρύθηκε το 2001 και εκπροσωπείται από τη Μαρία Κερασόγλου.

-ΜΚΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ. Ιδρύθηκε το 2001 και εκπροσωπείται από τον Βασίλη Τακτικό.

-ΜΚΟ ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΟΣ. Ιδρύθηκε το 2008 και εκπροσωπείται από τον Χρήστο Δάμπαση.

-ΜΚΟ PRAKSIS - Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας. Ιδρύθηκε το 2004 και εκπροσωπείται από τον Αντύπα Τζανέτο.

Υπολογίζεται ότι στον Δήμο Αθήνας θα προσληφθούν μέσω των παραπάνω ΜΚΟ συνολικά 1.300 άτομα που θα εργαστούν επί πεντάμηνο με μικτές αποδοχές 625 ευρώ. Οθεν, για κάθε προσλαμβανόμενο η ΜΚΟ θα τζιράρει 3.125 ευρώ στα οποία προστίθεται αμοιβή διαχείρισης 5% ή 156 ευρώ.

Δικαστήριο αύριο

Στο μεταξύ, αύριο εκδικάζονται ασφαλιστικά μέτρα στα οποία προσέφυγαν 206 συμβασιούχοι που απολύθηκαν από τον Δήμο Αθηναίων. Πρόκειται για εργάτες καθαριότητας και πολλούς (πάνω από 100) οδηγούς απορριμματοφόρων οι οποίοι λείπουν από τα προγράμματα αποκομιδής με συνέπεια να υπάρχει απειλή για νέα βουνά σκουπιδιών μετά το τέλος Αυγούστου.
Α.Χ.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΟ Η ΥΦΕΣΗ ΤΟ 2011!

ΑΜΕΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ! ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ! ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ! ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ Η ΧΩΡΑ!

Σε μια ευθεία παραδοχή της κατάρρευσης, όχι μόνο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, αλλά συνολικά τηςοικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, προέβη σήμερα με συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Σκάι ο Υπουργός Οικονομικών Ε. Βενιζέλος.

Ούτε λίγο - ούτε πολύ, ο Ε. Βενιζέλος "ομολόγησε" αυτό που εδώ και καιρό, φώναζε η Ίσκρα! Πως δηλαδή φέτος η ύφεση θα είναι φέτος πάνω από 4,5%, καταρρίπτοντας τις τροϊκανές εκτιμήσεις και ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2010!

«Το πρόγραμμα είχε ξεκινήσει με (σσ προβλέψεις για) μια ύφεση για το 2011 της τάξης του 3,5%. Στη συνέχεια αυτό μετατράπηκε εδώ και αρκετούς μήνες...στα επίπεδα του 3,8% με 3,9%. Τώρα υπάρχει ένα νέο εύρος εκτιμήσεων πάνω από 4,5% και θα δούμε πού θα σταθεί».

Προσπαθώντας, μάλιστα να προετοιμάσει επικοινωνιακά το έδαφος για τη λήψη νέων σκληρών μέτρων, είπε πως ναι μεν δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα λιτότητας με την προϋπόθεση, όμως, να εφαρμοστεί πιστά το δημοσιονομικό πρόγραμμα. Εχουμε ήδη ψηφίσει μέτρα που εάν αποδώσουν πλήρως υπερκαλύπτουν τον στόχο. Η απάντηση λοιπόν στο ερώτημα εάν θα χρειαστούν νέα μέτρα είναι ότι δεν πρέπει να χρειαστούν νέα μέτρα», τόνισε χαρακτηριστικά. Όπως όμως ξέρουμε, τα αντιλαϊκά μέτρα πολλές φορές παίρνονται με το πρόσχημα πως δεν απέδωσαν τα προηγούμενα!

Βέβαια, πέρα από τη, σίγουρη λήψη νέων μέτρων, τα αδιέξοδα της χώρας αποδεικνύονται όλο και πιο τραγικά!

Κάθε οικονομική πρόβλεψη είναι μακράν χειρότερη από την αμέσως προηγούμενή της, ενώ το μεσοπρόθεσμο έκτρωμα έχει καταρρέυσει πριν καν αρχίσει να εφαρμόζεται!

Την ίδια στιγμή, ακόμα και το επικοινωνιακό χαρτί της εφαρμογής των, απαράδεκτων για τη χώρα, αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής της ευρωζώνης της 21ης Ιουλίου, καίγεται!

Μετά τη Φινλανδία, όλο και περισσότερες χώρες (Ολλανδία, Αυστρία, Σλοβακία κλπ), ζητούν εγγυοδοσίες (ουσιαστικά εξαιρέσεις από τη συμμετοχή τους στην τροϊκανή δανειοδότηση της Ελλάδας), καθιστώντας τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής ανεφάρμοστες!


Άλλωστε και ο ίδιος ο Ε. Βενιζέλος παραδέχτηκε το εν λόγω αδιέξοδο, λέγοντας πως οιδιαπραγματεύσεις για τις λεπτομέρειες του δεύτερου πακέτου διάσωσης της Ελλάδα δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν τα μέσα Οκτωβρίου (από Σεπτέμβρη που ήταν η επίσημη κυβερνητική εκδοχή)....

Πλέον η Κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου αφού κατέστρεψε την Ελλάδα βάζοντας την στα τροϊκανά δεσμά, βρίσκεται και η ίδια σε στάδιο προχωρημένης αποσύνθεσης, ανοίγοντας το δρόμο για άμεσες πολιτικές εξελίξεις το Σεπτέμβρη! Μένει να δούμε αν αυτές οι εξελίξεις θα φτάσουν μέχρι και το σχηματισμό (μέσω εκλογών φυσικά) μιας κυβέρνησης πανμνημονιακού μετώπου (ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - ΛΑΟΣ - ΔΗΣΥ - αριστερές δυνάμεις επιρρεπείς σε "οικουμενικές" "λύσεις" κλπ)....

Σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις μιας συμπαταγμένης Αριστεράς αποτελούν το μόνο πολιτικό παράγοντα ο οποίος, μπορεί να εκδιώξει την Κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου, αποτρέποντας παράλληλα, τησυνέχιση της ίδιας καταστροφικής πολιτικής με κάποιο άλλο κυβερνητικό προσωπείο.

Μια κυβέρνηση που θα έχει ως πυρήνα τις δυνάμεις αυτές μπορεί και οφείλει να προβεί στη διαγραφήτουλάχιστον του συντριπτικά μεγαλύτερου μέρους του χρέους (με όπλο τη στάση πληρωμών) στην έξοδοαπό το ευρώ καθώς και στην εθνικοποίηση των τραπεζών, ανοίγοντας έτσι μια νέα προοδευτική σελίδα για τη χώρα! 

Διπλό χτύπημα σε Αιγαίο και Έβρο – Το απόρρητο σενάριο!
Διπλό χτύπημα σε Αιγαίο και Έβρο – Το απόρρητο σενάριο της Άγκυρας!
Εφημερίδα: ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
Γράφει ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος


πηγη

Ενόψει του χειρότερου χειμώνα των τελευταίων δεκαετιών;

Αν υπάρχει έστω και μία αμφιβολία πως ο χειμώνας που έρχεται θα είναι ο χειρότερος των τελευταίων δεκαετιών για την Ελλάδα τότε αρκεί να κοιτάξει κανείς το γράφημα του κόστους της ενέργειας, το οποίο όχι μόνο αυξάνεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα αλλά και έχει περάσει σε νέο ιστορικό υψηλό παρά το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες η τιμή του πετρελαίου διεθνώς έχει υποστεί μεγάλη πτώση.

Η διαφορά είναι πως στην Ελλάδα η ενέργεια κοστίζει ολοένα και περισσότερο καθώς το κράτος προσθέτει φόρους προκειμένου να πληρωθεί το χρέος, σπρώχνοντας τους Έλληνες στα όρια τους τα οποία για πολλούς φαίνεται πως έχουν ήδη ξεπεραστεί. Το κόστος της ενέργειας αυξάνεται και αυτό μεταφέρεται σε κάθε, σχεδόν, τομέα της ελληνικής οικονομίας και τελικά επιβαρύνει εκθετικά τα ελληνικά νοικοκυριά.
xrimanews.gr

Active Member - Mikre Epigone

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΣ-ΣΚΑΪ LIFE (13/07/2011)

Βρεθήκαμε στο base jumping στην παραλία ναυάγιο στη Ζάκυνθο


Ένα μεγάλο μέρος του base jumping που εξελίχθηκε στην παραλία ναυάγιο της Ζακύνθου είχαμε την τύχη να το παρακολουθήσουμε κι εμείς!
Ομολογουμένως μέχρι να ανοίξει το αλεξίπτωτο η αδρεναλίνη έφτανε στα ύψη ακόμα και για εμάς που παρακολουθούσαμε τις βουτιές στο κενό!
Υπήρξαν και ριψοκίνδυνοι αθλητές, οι οποίοι για να ικανοποιήσουν τον κόσμο άνοιγαν το αλεξίπτωτο σχετικά..αργά.. και κοντά στο έδαφος!
Φωτογραφίες θα φιλοξενούνται στον ιστοχώρο μας για όλο το καλοκαίρι στο κομμάτι που αφορά την Παραλια Ναυαγιο - Ζακυνθος


ΗΠΑ προς Τουρκία για γεωτρήσεις: "Αν κτυπήσετε σε Κύπρο θα απαντήσουμε"!

Image

Νέα, ακόμα πιο "καθαρή", προειδοποίηση στην Άγκυρα ότι "θα της κοπεί το χέρι" αν τολμήσει να παρενοχλήσει την γεώτρηση για φυσικό αέριο που ξεκινά σε ένα μήνα περίπου στην κυπριακή ΑΟΖ από την αμερικανική εταιρεία Noble Energy απευθύνθηκε εκ νέου πριν λίγες ώρες.

Όπως μεταδίδουν πηγές από την Ουάσιγκτον, η αμερικανική κυβέρνηση με δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών, προειδοποίησε την Άγκυρα ότι αν προσβάλει την αμερικανική πλατφόρμα θα λάβει απαντήση με "θερμό" τρόπο: Οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν τα συμφέροντα - εάν απειληθούν - κάθε αμερικανικής εταιρείας". Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι αμερικανικές εταιρείες που ασχολούνται με θέματα ενέργειαςείθισται να προστατεύονται από τις ΗΠΑ, αλλά και οι ίδιες οι εταιρείες διατηρούν ομάδες με μοναδική αρμοδιότητα την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του προσωπικού της!

Επίσης σε δήλωση που έγινε προς την κυπριακή εφημερίδα "Φιλελεύθερος" αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών τονίζει ότι "Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν το δικαίωμα όλων των χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, να εξασφαλίζουν την προμήθεια ενέργειας. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει επίσης και την ενεργειακή διαφοροποίηση και απορρίπτει τα ενεργειακά μονοπώλια".

Απαντώντας σε ερώτηση που αφορούσε τα τουρκικά διαβήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της Κύπρου αλλά και της προκλήσεις της Άγκυρας, που έφτασε στο σημείο να απειλεί εμμέσως και για πολεμική ενέργεια, ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι "Γνωρίζουμε τη θέση της τουρκικής κυβέρνησης στο ζήτημα αυτό, αλλά η διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής ποικιλομορφίας είναι κάτι που οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν σθεναρά για όλες τις χώρες και αυτό θα το υπερασπίσουμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, βέβαια, εξακολουθούν να υποστηρίζουν σθεναρά τις προσπάθειες των δύο πλευρών της Κύπρου να επανενώσουν το νησί σε μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία".

Όπως ήδη έχει μεταδώσει το defencenet.gr, η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέρριψε το τουρκικό διάβημα με το αιτιολογικό ότι "Δεν έχει δικαίωμα η αμερικανική κυβέρνηση να συμβουλεύει ιδιωτικές αμερικανικές εταιρείες" αναφερόμενη στη Noble Energy.

Μεταξύ της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και των χωρών που έχουν ενεργειακά συμφέροντα στη Μεσόγειο (Ισραήλ και ΗΠΑ) συμφωνήθηκε ότι στην πλατφόρμα που θα στηθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου θα κυματίζουν η κυπριακή, η ισραηλινή, η αμερικανική και η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο μεταξύ, η Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ Ελένη Θεοχάρους κατάγγειλε ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις τουρκικές προκλήσεις στην υπόθεση του φυσικού αερίου και προέτρεψε την Επιτροπή να παρέμβει διότι απειλείται η Κυπριακή Δημοκρατία, η περιφερειακή ασφάλεια, και τα συμφέροντα της ΕΕ.

Στην επιστολή της, η κ. Θεοχάρους επισημαίνει ότι η Άγκυρα κλιμακώνει τις απειλές της σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και δημιουργεί εκρηκτικό κλίμα που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής. Επίσης, σημειώνει ότι από τον πλούτο του φυσικού αερίου και του πετρελαίου που ενδεχομένως να βρίσκονται στο θαλάσσιο βυθό της Κύπρου, δεν θα έχει όφελος μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και η ΕΕ, και συνεπώς, όταν η Τουρκία απειλεί να πλήξει τα συμφέροντα της Κύπρου, είναι ως να απειλεί να πλήξει τα συμφέροντα της ίδιας της ΕΕ.

Θέλουν…κότσια τα “υπερόπλα” και δεν υπάρχουν!Ούτε επιστήμονες είμαστε, ούτε “στρατηγοί”! Προσπαθούμε να βρούμε στοιχεία αν είναι δυνατόν έγγραφα που στηρίζουν τα ρεπορτάζ που κάνουμε. Το λέμε αυτό για να αναφερθούμε στις δύο περιπτώσεις σημαντικών ερευνητικών αμυντικών προγραμμάτων που έγιναν από Έλληνες και που αποκαλύφθηκαν τις τελευταίες τρεις ημέρες.
Το ένα από το Onalert και το δεύτερο από τη Real News. Το πρώτο ελληνικό σύστημα “τύφλωνε”  μαχητικά αεροσκάφη του αντιπάλου,το δεύτερο,ένα σύμπλεγμα ραντάρ, εγγυάται ότι μπορεί να εντοπίζει οτιδήποτε κινείται στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο,χωρίς να γίνεται αντιληπτό.
Κοινά σημεία των δύο; Έγιναν δεκτά με ενθουσιασμό απο τις στρατιωτικές ηγεσίες που κλήθηκαν να τα κρίνουν. Το πρώτο είχε χρακτηριστεί ως “το σημαντικότερο ερευνητικό πρόγραμμα της ΠΑ” και η δοκιμές που έγιναν επιβεβαίωναν την προοπτική επιτυχίας του.Το δεύτερο ακόμη παίρνει ομόφωνες αποφάσεις από όλα τα αρμόδια όργανα που περνά ,αλλά όλο κάπου …κολλάει! Πού;
Μην το ψάχνουμε και το κουράζουμε.Πολύ απλά δεν υπάρχουν …κότσια. Αυτή είναι όλη η ουσία. Μπορεί διάφοροι να επικαλούνται διάφορα εντός και εκτός ΥΕΘΑ, για υψηλά κόστη ή  για υπερβολικές προσδοκίες και άλλα σχετικά. Τίποτα απ΄ όλα αυτά δεν θα μπορούσε να σταθεί ικανό να σταματήσει κάποιο πρόγραμμα που θα είχε έστω και μία ελπίδα να προχωρήσει. Το μόνο που χρειάζεται είναι πολιτική αποφασιστικότητα και τόλμη.Αλλά στην Ελλάδα σήμερα που να βρεθεί.
πηγη

"Σφαλιάρα" ΗΠΑ σε Τουρκία για τις γεωτρήσεις στην ΑΟΖ Κύπρου


Image


"Σφαλιάρα" στο σβέρκο της Τουρκίας, την μεγαλύτερη από την εποχή του εμπάργκο όπλων, έριξαν οι ΗΠΑ καθώς πριν λίγο το Στέϊτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε ανακοίνωση που απαντά όχι απλώς απορριπτικά στις τουρκικές απειλές για τις γεωτρήσεις της αμερικανικής εταιρείας Noble Energy στην κυπριακή ΑΟΖ, αλλά και με την έννοια "Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα αν τολμάτε"

Τόσο ο Aμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία Φράνσις Ρίτσιαρτον, αλλά και το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών με σχετική ανακοίνωσή του, ξεφτίλισαν τις τουρκικές απειλές και δήλωσαν ότι "Η Θέση ότι οι ΗΠΑ είναι ότι γνωρίζουν τις απόψεις της Τουρκίας και ότι στηρίζουν τις προσπάθειες των δύο πλευρών στην Κύπρο για λύση του Κυπριακού, αλλά δεν πρόκειται να πιέσουν την εταιρεία Noble Energy να σταματήσει τις έρευνες για φυσικό αέριο στην περιοχή της Κύπρου, γιατί δεν συνηθίζουν να κάνουν ανάλογες κινήσεις"!

Οι ΗΠΑ, προς τις οποίες η Τουρκία προέβη σε σειρά διαβημάτων όπως πρώτο αποκάλυψε το defencenet.gr, στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών αναφέρουν ότι "Οι θέσεις της Τουρκίας είναι γνωστές και ότι η αμερικανική κυβέρνηση δε συμμερίζεται την άποψη ότι οι έρευνες για φυσικό αέριο επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο της διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό".

Μάλιστα όπως αναφέρουν σχετικές πηγές από την Ουάσιγκτον από την 1η Σεπτεμβρίου τίθενται σε κατάσταση ετοιμότητας οι μονάδες του 6ου Στόλου στην Ανατολική Μεσόγειο "δια παν ενδεχόμενο".

Ικανοποίηση για τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών στο θέμα των τουρκικών απειλών αναφορικά με τις έρευνες της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικό αέριο στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, εξέφρασε η κυβέρνηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέφανος Στεφάνου, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από τις θέσεις της Ουάσιγκτον.

Εξάλλου, σχολιάζοντας τις τουρκικές απειλές, ότι η Άγκυρα δεν θα δεχθεί πειραματισμό με την υπομονή της στο θέμα των ερευνών για φυσικό αέριο, δήλωσε ότι η Κύπρος ενεργεί πάντα σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του διεθνούς δικαίου και υπέδειξε ότι η Τουρκία δεν έχει επικυρώσει τη Διεθνή Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι η Κύπρος, τηρώντας χαμηλούς τόνους, θα συνεχίσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα σε σχέση με την αναζήτηση υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Ζώνη Εκμετάλλευσης.
Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος της Βουλής, πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Γιαννάκης Ομήρου δήλωσε ότι στόχος της Τουρκίας, με τη διατύπωση απειλών, είναι η απονομιμοποίηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Πρόκειται για δόλια προσπάθεια της Τουρκίας να αμφισβητήσει την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα», είπε ο κ. Ομήρου, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να υπάρξει έντονη διπλωματική εκστρατεία και να δοθεί σαφής προειδοποίηση στην Τουρκία, ότι η πολιτική των κανονιοφόρων έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί.

«Πρέπει να ενημερωθεί το Συμβούλιο Ασφαλείας και να παρέμβει προς την πλευρά της Αγκύρας. Ταυτόχρονα, πρέπει να δοθεί και σαφής προειδοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία η Τουρκία θέλει να ενταχθεί. Δεν είναι δυνατό μια χώρα που βρίσκεται σε τροχιά ενταξιακού διαλόγου να αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα ενός κράτους μέλους», είπε ο κ. Ομήρου.

Εξάλλου, ο αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Λευτέρης Χριστοφόρου δήλωσε ότι η Τουρκία ενεργεί ως τρομοκράτης στην περιοχή και πρέπει να καταγγελθεί σε όλα τα διεθνή και ευρωπαϊκά βήματα.

«Η Τουρκία πρέπει να κατανοήσει ότι το δίκαιο στην περιοχή δεν επιβάλλεται με απειλές και εκβιασμούς», ανέφερε ο κ. Χριστοφόρου, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία δημιουργεί σωρεία προβλημάτων σε όλες τις γειτονικές της χώρες.

Στο μεταξύ, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας του υπουργείου Εμπορίου Σόλων Κασίνης, δήλωσε ότι η πρώτη γεώτρηση στο οικόπεδο «Αφροδίτη» αναμένεται να αρχίσει την 1η Οκτωβρίου, μια εβδομάδα νωρίτερα απ' ό,τι είχε προγραμματισθεί.

Πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία εργάζεται στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και πρόσθεσε πως τα ευρήματα δεν θα είναι μόνο προς όφελος των Ελληνοκυπρίων, αλλά όλων των νόμιμων κατοίκων της Κύπρου.

Ο κ. Κασίνης είπε ότι η ερευνητική διαδικασία θα διαρκέσει περίπου δύο μήνες, αναλόγως και των δυσκολιών που ενδεχομένως να προκύψουν, προσθέτοντας ότι από την ερευνητική γεώτρηση θα διαφανεί η ποσότητα και ποιότητα του φυσικού αερίου.

«Στη συνέχεια είναι δυνατό να γίνει ακόμη μία γεώτρηση επιβεβαιωτική, από την οποία θα διαφανεί επακριβώς ποιες είναι οι διαθέσιμες ποσότητες», είπε.

Την ερχόμενη Πέμπτη θα γίνει σύσκεψη υπό την προεδρία της Υπουργού Εμπορίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Noble Energy, για συζήτηση και αυτών των θεμάτων.

Ο κ. Κασίνης είπε ότι η κυβέρνηση θα μελετήσει παράλληλα τον τρόπο μεταφοράς του φυσικού αερίου και πώς θα αξιοποιηθεί για τοπική χρήση, καθώς και το θέμα ενδεχόμενων εξαγωγών, με την υγροποίησή του φυσικού αερίου.

Οι εξελίξιες είναι πραγματικά δραματικές και η γεωστρατηγική ευκαιρία για τον Ελληνισμό ανάλογη με αυτή του 1919...

“Μην δοκιμάσετε την αποφασιστικότητά μας”! Οι Τούρκοι απειλούν ανοιχτά τη Κύπρο!MANΩΛΗΣ ΚΩΣΤΙΔΗΣ
H Τουρκία φαίνεται ότι προσπαθεί να πιέσει με κάθε τρόπο, για να μην ξεκινήσουν οι υποθαλάσσιες έρευνες της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την εύρεση φυσικού αερίου και πετρελαίου στη Μεσόγειο. Ήταν η σειρά του τούρκου υπουργού Ενέργειας να τονίσει ότι η Τουρκία θεωρεί «παράνομες τις έρευνες που σχεδιάζονται να γίνουν» και να απειλήσει την Κύπρο.
Μετά τα άτυπα διαβήματα προς τις ΗΠΑ , ήρθε η συνάντηση του τούρκου υπουργού Ενέργειας Τενέρ Γιλντίζ με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα Φράνσις Ριτσιαρτνόνε, που συζήτησαν τα «ενεργειακά θέματα», που από τις δηλώσεις φάνηκε πως ανάμεσα τους ήταν και τα σχέδια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Γιλντίζ τόνισε ότι η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία του πρέσβη.
Ο τούρκος υπουργός ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για το θέμα των ερευνών της Κύπρου, ο οποίος τόνισε « εμείς ως Τουρκία είμαστε ξεκάθαροι. Η κίνηση αυτή της «Νότιας Κύπρου» δεν είναι νόμιμη. Οι έρευνες που θα γίνουν σε περιοχές που δεν περιγράφονται στην ΑΟΖ, δεν τα θεωρούμε νόμιμα. Ακόμη και το διεθνές δίκαιο, θεωρεί πως αυτό είναι έτσι, δεν πρέπει να γίνει τέτοιο βήμα. Δεν θέλουμε να υπάρξει επιπλέον πρόβλημα, στα ήδη υπάρχοντα της περιοχής».
Εντύπωση προκάλεσε η παθητική στάση του αμερικανού πρέσβη για το θέμα, ο οποίος τόνισε ότι γνωρίζει τις απόψεις της Τουρκίας, και ότι στηρίζει κάθε προσπάθεια των δυο πλευρών για κάποια λύση Φράνσις Ριτσιαρντόνε.
Ο αμερικανός πρέσβης αργότερα επισκέφθηκε και τον Ερντογάν .
ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥΡΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Ο Τανέρ Γιλντίζ μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή στο Bloomberg Tv της Τουρκίας, έστειλε απειλητικό μήνυμα προς την Κυπριακή Δημοκρατία, τονίζοντας «μην προσπαθήσει κανείς να κάνει πειράματα με την αποφασιστικότητα της Τουρκίας»!.
Τα επιχειρήματα του Γιλντίζ δείχνουν τι σκέφτεται να κάνει η Άγκυρα τις επόμενες εβδομάδες . Ο τούρκος υπουργός ενέργειας δήλωσε « Η ΑΟΖ καθορίζεται με τη σύμφωνη γνώμη των γειτονικών χωρών. Εδώ υπάρχουν περιοχές, που δεν έχουν εγκριθεί. Αν κάνουν έρευνες για πετρέλαιο η φυσικό αέριο, τότε αυτό θα δεν θα συμβαδίζει με το διεθνές δίκαιο.» τόνισε.
Αμέσως μετά άρχισαν οι απειλές του υπουργού που δήλωσε « Δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτό είναι δικαίωμα μας. Αυτή η έρευνα είναι σαν να παραβιάζονται τα δικαιώματα. Γι’ αυτό κανένας να μην κάνει έλεγχο της αποφασιστικότητας της Τουρκίας. Ακούω πως κάποιοι κάνουν δηλώσεις για το θάρρος της Τουρκίας. Αυτά είναι λάθη και εκτός υπευθυνότητας. Δεν πρέπει να γίνονται πειράματα, για την αποφασιστικότητα της Τουρκίας».
πηγη 

Σε νευρική κρίση η Άγκυρα, σ΄επιφυλακή η Αθήνα! – Το Ισραήλ έβγαλε UAV και επιτηρεί τις περιοχές ερευνών!

Τα τελευταία 24ωρα είναι σαφές ότι η Άγκυρα δεν μπορεί να κρύψει την έλλειψη ψυχραιμίας που τη διακατέχει. Ο χρόνος κυλά εις βάρος της, η 21η Σεπτεμβρίου που έχει καθοριστεί ως ημέρα έναρξης των ερευνών για φυσικό αέριο στ΄ανοιχτά της Κύπρου, πλησιάζει και η Τουρκία γνωρίζει ότι η εξέλιξη αυτής της υπόθεσης θα δημιουργήσει τετελεσμένα στη περιοχή.

Η Άγκυρα έχει νεύρα κι αυτό μπορεί να είναι ανησυχητικό και να έχει θέσει σε επιφυλακή σε στρατιωτικό και διπλωματικό επίπεδο την Αθήνα, όμως κάθε άλλο πρέπει να μας …τρομάζει. Η Άγκυρα…γαβγίζει, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο, ούτε τόσο απλό να δαγκώσει. Κι αυτό την εκνευρίζει ακόμη περισσότερο.

Η Τουρκία των μηδενικών προβλημάτων που οραματιζόταν ο πολύς Αχμέτ Νταβούντογλου έχει προς το παρόν γίνει η Τουρκία των 1000 μπελάδων! Αλλά ο κυριότερος πονοκέφαλος είναι οι πολικές θερμοκρασίες που επικρατούν στις σχέσεις με το Ισραήλ. Η κυβέρνηση Ερντογάν φωνάζει και απειλεί τη Κύπρο,αλλά έχει στραμμένη τη προσοχή της στο Ισραήλ,το οποίο δεν έχει αντιδράσει λεκτικά, αλλά …πρακτικά. Στις περιοχές που πρόκειται να ερευνηθούν ήδη υπάρχει στρατιωτική κινητοποίηση και περιφρούρησή τους. Ισραηλινά UAV επιτηρούν τις περιοχές που από θαλάσσης είναι αποκλεισμένες σε μία περίμετρο πέντε μιλίων!

Αυτός είναι και ο λόγος που η Τουρκία, έσπευσε χθες να διαμαρτυρηθεί στις ΗΠΑ και να παρακαλέσει ουσιαστικά για παρέμβαση της Ουάσινγκτον προς τη Κύπρο και το Ισραήλ.

Αυτό το σκηνικό δεν είναι ούτε ευχάριστο, ούτε εύκολο στη διαχείρισή του. Η Τουρκία, κολλημένη στο τοίχο μπορεί να θελήσει να προκαλέσει ταραχή στο Αιγαίο. Δεν θέλει και πολύ για να το καταφέρει. Αρκεί η έξοδος ενός ωκεανογραφικού σκάφους για να αρχίσει το θερμόμετρο να ανεβαίνει. Γι΄ αυτό και η Αθήνα θα πρέπει να είναι ψύχραιμη αλλά και ευέλικτη στο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε τουρκική κίνηση με την οποία η Άγκυρα θα θελήσει να οδηγήσει τις εξελίξεις εκεί που θέλει. Ας είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε εμείς πρωτοβουλίες.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχουν σχέδια και στόχοι κι όχι να αντιμετωπίσουμε την όποια κατάσταση με τη γνωστή λογική “βλέποντας και κάνοντας”. Οι εξελίξεις μπορεί να είναι τόσο ραγδαίες, που ίσως δεν θα προλάβουμε να τις δούμε και να τις ερμηνεύσουμε αν δεν είμαστε σωστά προετοιμασμένοι.

Και κάτι ακόμη: μην υπερεκτιμούμε τη Τουρκία. Το κάνουμε συχνά αυτό το λάθος και πρώτα απ΄ όλους εμείς οι δημοσιογράφοι. Μπορεί η συγκυρία να μοιάζει ιδανική για τη γειτονική χώρα. Έχει έναν πράγματι χαρισματικό ηγέτη, οι οικονομικοί της δείκτες είναι αξιοζήλευτοι, επιχειρεί να παίξει ρόλο ηγετικό ή διαμεσολαβητικό σε πολλά διαφορετικά σημεία του πλανήτη. Τι έχει καταφέρει; Ο χαρισματικός ηγέτης προσπαθεί αλλά δεν αρκεί να “παίζει” μόνος του,η πραγματική της οικονομία δείχνει ήδη σημάδια “κόπωσης” και η εξωτερική της πολιτική μέχρι στιγμής τουλάχιστον επί της ουσίας δεν έχει θετικό πρόσημο.

Βασίλειος Μαρκεζίνης: “Πάψτε να είστε υποτακτικοί της Τουρκίας”!

Το πρόβληµα το οποίο θεωρώ ως το πιο επείγον και πιο περίπλοκο από όλα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε, συνδέεται στενά µε την βασική πρότασή µου, τη διαµόρφωση µιας πολιτικής ίσων αποστάσεων απέναντι στις µεγάλες δυνάµεις της εποχής µας, ήτοι την Αµερική, τη Ρωσία και την Κίνα, µε την ελπίδα ότι έτσι µπορεί, επιτέλους, να αποκτήσουµε πιο αξιόπιστους συµµάχους από αυτούς που διαλαλούν ότι µας «θεωρούν στρατηγικούς τους εταίρους, αλλά, στην ουσία πάντα παραστέκονται στους αντιπάλους µας.

Το πρόβληµα στο οποίο αναφέροµαι είναι η Τουρκία και επειδή θεωρώ αυτό το ζήτηµα πρωταρχικής σηµασίας, το εξετάζω σε ξεχωριστή υπο-ενότητα. Προσθέτω όµως, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, ότι το πώς θα σχεδιαστεί, το πώς θα εφαρµοστεί και το πότε θα µπορούσε να επιχειρηθεί µια τέτοια καινοτόµος µεταβολή στις σχέσεις µεταξύ των δύο χωρών θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες που αυτήν την στιγµή δεν µας είναι γνωστοί. Ο χρόνος λοιπόν και η µεθόδευσις αυτής της πολιτικής, αν ή όταν ποτέ εφαρµοστεί, θα καθοριστεί την κατάλληλη στιγµή και όχι τώρα.

Τώρα αρκούµαστε στη διατύπωση της γνώµης –πεποιθήσεως θα έλεγα– ότι η αλλαγή πλεύσεως είναι αναγκαία και, ως εκ τούτου, εξετάζουµε µε συντοµία µερικούς από τους λόγους που την επιβάλλουν…

Κύρια συνέπεια της πολιτικής που προτείνω είναι ο παραµερισµός –για το εγγύς µέλλον, τουλάχιστον– κάθε ιδέας πλήρους ένταξης της Τουρκίας στην Ε.Ε. Το δεύτερο σκέλος της σκέψης αποτελεί και το δυσκολότερό της σηµείο.

Για πολλούς, η συγκεκριµένη άποψη µπορεί να µοιάζει ανορθόδοξη, πολύ δε περισσότερο (θα ισχυρίζονταν µερικοί) καθώς αντιβαίνει στο γεγονός ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας αποτελεί την αποδεκτή πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων επί µία περίοδο ένδεκα περίπου χρόνων.

Εντούτοις, η µακροβιότητα µιας πολιτικής ή µιας προσέγγισης δεν αποτελεί, αφ’ εαυτής, επιχείρηµα για να µην αµφισβητήσουµε τη σηµερινή εγκυρότητά της, διότι η µη αµφισβήτηση µπορεί να απορρέει από (α) έλλειψη σωστής αξιολογήσεως νέων δεδοµένων, τοπικών αλλά και ευρωπαϊκών, (β) έλλειψη του απαραίτητου θάρρους ή φαντασίας για την αναθεώρηση µιας πολιτικής ή,(γ) πάλι, από το γεγονός ότι υποκύπτουµε σε εξωτερικές πιέσεις διατήρησής της.

Το πραγµατικό, λοιπόν, ερώτηµα που πρέπει να τεθεί και να απαντηθεί δεν είναι πλέον πόσοι ή ποιοι υπεστήριξαν αυτήν την πολιτική κάποτε ή τι ακριβώς απέδωσε στο παρελθόν αλλά (α) το κατά πόσον αυτή η πολιτική συνεχίζει να εξυπηρετεί τα συµφέροντα της Ελλάδας και των Ευρωπαίων εταίρων της σήµερα, καθώς και (β) το κατά πόσον η Τουρκία έχει ανταποδώσει καθ’ οιονδήποτε δίκαιο τρόπο τις δικές µας προσπάθειες να ακολουθήσουµε µια εποικοδοµητική πολιτική απέναντί της.

Σ’ αυτόν το προβληµατισµό η απάντηση πρέπει να είναι κυνικά τίµια. Ο Παναγιώτης Κονδύλης σ’ ένα κείµενο που αξίζει να περιγραφεί ως κλασικό και για τη λογική του και για το απέριττο ύφος του, αλλά και γιατί (δυστυχώς) δικαιώθηκε εν πολλοίς µε το πέρασµα του χρόνου, έγραψε στο Επίµετρο της Θεωρίας του Πολέµου «… το σηµερινό δίληµµα [που αντιµετωπίζει η Ελλάδα] είναι αντικειµενικά τροµακτικό και ψυχολογικά αφόρητο: η ειρήνη [µε τη σηµερινή Τουρκία] σηµαίνει για την Ελλάδα δορυφοροποίηση και ο πόλεµος σηµαίνει συντριβή».

Είµαι, συνεπώς, της άποψης ότι, σε έναν κόσµο που έχει µεταβληθεί άρδην κατά την τελευταία περίπου δεκαπενταετία και για να αποφευχθεί το ανωτέρω φρικτό δίληµµα, η κατ’ ουσίαν τυφλή ελληνική υποστήριξη της πλήρους ένταξης της Τουρκίας στην Ε.Ε. δεν είναι πλέον ούτε ορθή ούτε και λογική, ούτε προς το συµφέρον µας.

Ο σηµερινός σκεπτικισµός για µια πολιτική που είχε ίσως κάποια πλεονεκτήµατα για την Ελλάδα όταν πρωτοπαρουσιάστηκε από την κυβέρνηση Σηµίτη-Παπανδρέου, αλλά σήµερα ενδέχεται να µας προκαλέσει ακόµη περισσότερους πονοκεφάλους, απορρέει από τα ακόλουθα επιχειρήµατα:

Η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Από καθαρώς ελληνική άποψη, η εν λόγω πολιτική, στην αρχική της φάση, βοήθησε –όπως ήδη ισχυρίστηκα ανωτέρω– να αναιρεθούν οι επικρίσεις που δεχόταν η Ελλάδα ως χώρα που καθυστερούσε ή παρακώλυε τη διαµόρφωση πολιτικών πανευρωπαϊκής κλίµακας, σε µια εποχή που ήταν του συρµού η γεωγραφική διεύρυνση της Ευρώπης. Έτσι, αυτή η νέα πολιτική εξυπηρέτησε αποτελεσµατικά τη διεθνή εικόνα µας, συµβάλλοντας στην προσπάθεια ανατροπής του ανθελληνικού κλίµατος σε ορισµένους ευρωπαϊκούς κύκλους. Αναµφίβολα, διευκόλυνε επίσης την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., την οποία η κυβέρνηση Σηµίτη/Παπανδρέου κατόρθωσε, µε αξιοσηµείωτη επιδεξιότητα, να διαχωρίσει από την υποψηφιότητα της Τουρκίας.

Ωστόσο, καθώς η Ευρώπη επεκτάθηκε –πολύ πιο γρήγορα από όσο θα έπρεπε, θα έλεγαν µερικοί–, έχει πλέον αλλάξει άποψη για την Τουρκία. Οι µεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες εκφράζουν αµφιβολίες κατά πόσον η Τουρκία είναι έτοιµη να γίνει πλήρες µέλος της Ε.Ε., αµφιβολίες που έχουν αυξηθεί σε στιγµές οικονοµικών δυσχερειών και δικαιολογηµένων φόβων που σχετίζονται µε την αύξηση της νοµίµου και παρανόµου µεταναστεύσεως.

Η ταχύτης µε την οποία η Τουρκία αυξάνει τις επεκτατικές της φιλοδοξίες, προκαλώντας π.χ. την Αµερική µε την πρόσφατη πρωτοβουλία της µε το Ιράν, ή το Ισραήλ, µε τον πρωταγωνιστικό (αλλά υστερόβουλο) ρόλο που έπαιξε στην οργάνωση ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, αρχίζει να ενοχλεί τους βασικούς της υποστηρικτές. Έτσι, η αµερικανική κοινή γνώµη αρχίζει να διχάζεται ως προς τις απόψεις της για την Τουρκία. Μερικοί σίγουρα θα έχουν αρχίσει να πιστεύουν ότι τώρα που αυτοί έβγαλαν το «τζίνι» από το µπουκάλι, δύσκολα θα το ξαναβάλουν µέσα. Ακόµη και το Ισραήλ αισθάνεται µετανιωµένο για την εµπιστοσύνη που έδειξε κάποτε προς την Άγκυρα, εφόσον µια µέρα θα µπορούσε αυτή να το υποκαταστήσει στην καρδιά της Αµερικής. Αλλά είναι νωρίς για να µιλάµε γι’ όλα αυτά. Απλώς, εµείς οι Έλληνες πρέπει όλα να τα έχουµε υπόψη… και να µελετάµε το timing ενδεχοµένων διπλωµατικών πρωτοβουλιών, έχοντας όµως προετοιµάσει διάφορα σχέδια για όλα τα ενδεχόµενα. Σχέδια όμως δικά μας, όχι σχέδια…. άλλων!

Στους ανωτέρω υπολογισµούς µας πρέπει να προσθέσουµε και τα πολιτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα η Τουρκία µε το στρατό της, αλλά και µε ορισµένες εθνικές µειονότητες όπως τους Κούρδους –είκοσι εκατοµµύρια τη στιγµή που µιλάµε– τα οποία διάγουν περιόδους σχετικής ηρεµίας που εναλλάσσεται µε περιόδους οξύτητος κατά καιρούς, µια και αυτό το κοµβικό ζήτηµα, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις της Τουρκίας, δεν έχει λυθεί. Οι µέλλουσες εξελίξεις στο Ιράκ, που µε τη σειρά τους πιθανόν να επηρεαστούν προς το χειρότερο από τις εξελίξεις στο Ιράν, θα µπορούσαν, επίσης, να περιπλέξουν το Κουρδικό πρόβληµα ακόµη περισσότερο για την Τουρκία. Και ας µην ξεχνάµε την αιφνίδια εξτρεµιστική στάση που επέδειξε πρόσφατα η Τουρκία απέναντι στους Αρµενίους η οποία δεν έκανε καλό στην εικόνα της στο εξωτερικό.

Όλα αυτά καθιστούν σαφές –και πρέπει και εµείς να το τονίζουµε σε όλους, ιδίως αν η Τουρκία συνεχίζει να µας προκαλεί– ότι, εάν ποτέ η χώρα αυτή εντασσόταν στην Ε.Ε. ως πλήρες µέλος, η παρουσία της θα προκαλούσε µια σειρά από νέα και ανεπιθύµητα προβλήµατα, τα οποία η Ευρώπη καθόλου δεν χρειάζεται. Θα επανέλθουµε σε αυτό το θέµα στις επόµενες παραγράφους, δεδοµένου ότι διαψεύδει πλήρως όλους εκείνους που διατείνονται ότι η Τουρκία έχει «εξευρωπαΐσει» τις πρακτικές της. Για πολλούς, λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι οι τουρκικές αλλαγές που έχουν σηµειωθεί µέχρι τώρα είναι επιφανειακές και καιροσκοπικές.

Tο ΥΠΕΞ µας όµως, και οι κατά τόπους πρεσβείες µας, ουδόλως, εξ όσων γνωρίζω, εκµεταλλεύονται αυτές τις αδυναµίες του αντιπάλου. Γιατί; Η απάντηση είναι σαφής: γιατί εµείς υποστηρίζουµε την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας όσο και αν αυτή συνεχίζει να µας προκαλεί. Η ανεκτικότητά µας, όµως, δεν έχει όρια, µια και είναι η ανεκτικότητα του κοµπλεξικού, του αδύνατου, του υποτακτικού! Αυτό είναι το σημείο που κατήντησαν την Ελλάδα παλιοί και σύγχρονοι Υπουργοί των Εξωτερικών που σύντομα θα έχουν και το θράσος να διεκδικήσουν την ψήφο του Ελληνικού λαού!

Με δυο λόγια: η ιδέα µιας ασταµάτητης Τουρκίας αρχίζει να φαίνεται λιγότερο πειστική. Από εµάς, λοιπόν, εξαρτάται, να βγούµε από το σύµπλεγµα κατωτερότητος και υποταγής στην Αµερική και να αρχίσουµε να καθιερώνουµε τη δική µας γεωπολιτική προσωπικότητα. Και η οικονοµική κρίση µας, καίτοι αναµφίβολα δεν µας βοηθά, δεν είναι αυτό που µας φρενάρει. Το ανασταλτικό σε κάθε ανθρώπινη ενέργεια είναι ο ίδιος ο εαυτός µας, η έλλειψη αυτοπεποίθησης, οράµατος, θάρρους, κοινωνικής οµόνοιας, όταν αναλαµβάνεται µια µεγάλη προσπάθεια.

Όλα αυτά ανακτώνται, όταν βρεθεί πρώτα ο ανθρώπινος παράγων, ο Ατατούρκ, ο Βενιζέλος, ο Τσόρτσιλ, ο Στάλιν στις µαύρες ώρες της γερµανικής εισβολής. Το πίστευα αυτό πάντα, γιατί πάντα πίστευα στη ηρωική εξήγηση της ιστορίας, εν συνδυασµώ πάντα µε το ιστορικό timing.

Αύριο 17 κ εώς τις 20 Αυγούστου κάτι θεαματικό στη Ζάκυνθο!!!


Στις 17 και έως τις 20 Αυγούστου 2011 ένα από τα θεαματικότερα extreme-sports του κόσμου θα πραγματοποιηθεί στην πανέμορφη Ζάκυνθο και συγκεκριμένα στη μοναδική παραλια Ναυαγιο της Ζακύνθου.

Ο λόγος για το basejumping, το οποίο αποτελεί ένα είδος αλεξιπτωτισμού, όπου οι αθλητές κάνουν βουτιά (jumping) στο κενό από μία σταθερή βάση (base), φορώντας μόνο ένα αλεξίπτωτο στην πλάτη!

Οι καλύτεροι αθλητές του είδους παγκοσμίως, θα κάνουν άλματα από τον βράχο που υψώνεται 200 μέτρα πάνω από την παραλία του ναυαγίου για event του “ProBASE Beach Boogie” το οποίο είναι κομμάτι του παγκόσμιου πρωταθλήματος “ ProBASE World Cup Tour”

Το θέαμα προμηνύεται μοναδικό, η αδρεναλίνη στα ύψη και η ανάσα να κόβεται, αν αναλογιστεί κανείς το τοπίο (για εσάς που έχετε πάει), την φύση του αθλήματος και το γεγονός ότι τα αλεξίπτωτα ανοίγουν μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν την προσγείωση...
Η συμμετοχή υπολογίζεται περίπου στα 30 άτομα από 15 χώρες όλου του κόσμου!

Για όσους θα βρίσκονται εκεί για διακοπές και για το μπάνιο τους στην παραλία, θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν με τα άλματα που θα πραγματοποιούνται όλη την ημέρα!