ΙΔΟΥ Η ΣΑΠΙΛΑ ΤΩΝ ΑΘΛΙΩΝ ΒΡΩΜΟΚΑΝΑΛΩΝ ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ....ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΙΣΧΟΣ ΔΕΝ ΙΔΡΩΣΕ ΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥΣ.... ΤΩΡΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΑΣΕ ΠΡΕΜΟΥΡΑ ΝΑ ΤΕΘΕΙ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ....

........ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΝΑ ΠΑΡΕΙ 180 ΨΗΨΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΝΑ  ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΘΕΙ  Η ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΗ  κατάργηση της Εθνικής ανεξαρτησίας, ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΜΕ ΜΟΝΟΝ 150 τόσους βουλευτές,αντί για 180 που απαιτεί τοΣύνταγμα για τέτοιες περιπτώσεις...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 262
17 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Έγκριση του Σχεδίου της δεύτερης Σύμβασης Τροπο−
ποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευ−
κόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρημα−
τοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής
Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπι−
στωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας
της Ελλάδος (ΤτΕ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:.........

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας
και απρόβλεπτης ανάγκης να εγκριθεί άμεσα το ακό−
λουθο Σχέδιο της δεύτερης Σύμβασης Τροποποίησης
της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης,
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας,
του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθε−
ρότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ),
με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυν−
σης» («Master Financial Assistance Facility Agreement»),
η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
από 14.3.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 55),
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του N. 4060/2012
(Α ́ 65) και τροποποιήθηκε με την από 12.12.2012 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 240) που κυρώθηκε με
το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (Α ́ 18).
3. Το γεγονός με την έγκριση του προαναφερόμε−
νου Σχεδίου της δεύτερης Σύμβασης Τροποποίησης
θα καταστεί δυνατή η υπογραφή της σύμβασης και η
ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, μέχρι και την
18η Δεκεμβρίου 2014, όπως αυτές προσδιορίστηκαν στην
από 8 Δεκεμβρίου 2014 Δήλωση του Συμβουλίου των
Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (Eurogroup) για
την Ελλάδα.
4. Την, για τους ανωτέρω λόγους έκτακτη περίπτωση
εξαιρετικά απρόβλεπτης και επείγουσας ανάγκης να
παρασχεθούν εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή της
δεύτερης Σύμβασης.
5. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Έγκριση του Σχεδίoυ της δεύτερης Σύμβασης
Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης και παροχή
εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της
1. Εγκρίνεται το Σχέδιο της δεύτερης Σύμβασης
Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτι−
κής Διευκόλυνσης («Master Financial Assistance Facility
Agreement») μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρημα−
τοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής
Δημοκρατίας, ως δικαιούχου κράτους μέλους, του Ελλη−
νικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.ΧΣ.),
ως εγγυητή, και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), μαζί
με τα παραρτήματά της, όπως το Σχέδιο αυτό μαζί με τα
δύο (2) παραρτήματα στην αγγλική γλώσσα, ως επίσημη
γλώσσα των κειμένων αυτών, και σε μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα, προσαρτώνται ως Παράρτημα
στην παρούσα Πράξη. (Παράρτημα Ι).
2. α) Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιο−
δότηση να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δημοκρατία και
να υπογράψει τη δεύτερη Σύμβαση Τροποποίησης που
αναφέρεται στην παράγραφο 1, καθώς και τα παραρ−
τήματά της, όπου προβλέπεται.
β) Παρέχεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλά−
δος η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει την Τράπεζα
της Ελλάδος και να υπογράψει τη δεύτερη Σύμβαση
Τροποποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, κα−
θώς και τα παραρτήματά της, όπου προβλέπεται.
γ) Παρέχεται στη Διευθύνουσα Σύμβουλο και στον
Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταμείου Χρη−
ματοπιστωτικής Σταθερότητας η εξουσιοδότηση να
εκπροσωπήσουν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στα−
θερότητας και να υπογράψουν τη δεύτερη Σύμβαση
Τροποποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1,
καθώς και τα παραρτήματά της, όπου προβλέπεται.
Στις ως άνω παρεχόμενες εξουσιοδοτήσεις περι−
λαμβάνεται και η υπογραφή της δεύτερης Σύμβασης
8016
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Τροποποίησης της παραγράφου 1, με τις τυχόν ανα−
γκαίες τροποποιήσεις για την αποκατάσταση λαθών ή
τη διευκρίνιση ασαφειών του Σχεδίου που εγκρίνεται
με την παράγραφο 1.
3. Η ισχύς της δεύτερης Σύμβασης Τροποποίησης της
παραγράφου 1 αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής
της από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις που ειδικότερα καθορίζο−
νται σε αυτή. Με μέριμνα του Υπουργού Οικονομικών, η
δεύτερη Σύμβαση της παραγράφου 1, μετά την υπογρα−
φή της από όλα τα προβλεπόμενα μέρη, διαβιβάζεται
στη Βουλή για ενημ


3 σχόλια:

 1. Με αυτές τις ΑΠΑΤΕΣ πήραν την κυβέρνηση.
  Σφαίρα είναι και γυρίζει…

  Δεν είμαστε εντολοδόχοι του παρελθόντος δεν είμαστε διαχειριστές των μνημονίων

  Μιλώντας για τις "κόκκινες γραμμές" στην διαπραγμάτευση, ο Τσίπρας τόνισε ότι "δεν είναι μόνο της Ελλάδας, αλλά και όλης της δημοκρατικής Ευρώπης". "Δεν δίνουμε έναν αγώνα μόνο στο όνομα του ελληνικού λαού, αλλά και στο όνομα όλων των λαών της Ευρώπης", υπογράμμισε για να αναφερθεί κατόπιν στις αξίες του Διαφωτισμού. Σύμφωνα με... τον πρωθυπουργό τον αγώνα για λύση απέναντι στη λιτότητα που διεξάγει η κυβέρνηση, βλέπουν οι και υπόλοιποι λαοί σαν λύση και για τους ίδιους.
  "Δεν είμαστε εντολοδόχοι του παρελθόντος, δεν είμαστε διαχειριστές των μνημονίων. Η σωτηρία δεν έρχεται παρατείνοντας το λάθος, όπως μας ζητούν κάποιοι δανειστές", υπογράμμισε ο πρωθυπουργός. "Τους απαντάμε "δεν βιαζόμαστε, δεν συμβιβαζόμαστε", εργαζόμαστε σκληρά για μια έντιμη συμφωνία.

  Δηλαδή μια συμφωνία χωρίς τη λιτότητα,
  χωρίς το μνημόνιο,
  χωρίς την τοξική παρουσία της τρόικα.
  Οτιδήποτε άλλο δεν είναι συμφωνία, είναι παράδοση, είναι ολοκλήρωση της ευθανασίας της...

  ΣΧΟΛΙΟ:ΝΒ. Προκαλεί θυμηδία τουλάχιστον, να επιρρίπτονται ευθύνες στους δανειστές μας, επειδή ο επίτιμος ‘’φίλος’’ Κ. Καραμανλής, τίναξε τα πάντα στον αέρα, καταστρέφοντας σε πέντε χρόνια ( 2004-2009) την οικονομία και εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους, ανεβάζοντας σε απίστευτα ύψη χρέος και έλλειμμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΟΥΛΗΜΕΝΕΣ ΗΓΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ....

  Πώς να δεχτεί ΞΑΝΑ ο λαός μας,

  ότι οι ηγεσίες της αριστεράς μια ζωή, ήταν πουλημένες στις ξένες μυστικές υπηρεσίες, όπως με ΝΤΡΟΠΗ καταγράφει ο έντιμος και αφανής ιστορικός της εθνικής μας παρακαταθήκης?

  Πόσες χιλιάδες ζωές χαμένες,
  πόσες χιλιάδες αυτοκτονίες για να ‘’γίνει πρόεδρος’’ ο φυσικός αυτουργός της καταστροφής μας.

  5.000 αυτοκτονίες,
  πέντε χιλιάδες νεκροί κάτω από την αδίστακτη εκτέλεση εντολών του εντολοδόχου Καραμανλή, του λεγόμενου αναίσθητου γενοκτόνου μιας ολόκληρης γενιάς των ελπιδοφόρων νέων μας?

  Πως μπορούν και κοιμούνται,
  πως μπορούν και χαμογελούν οι άθλιοι πολιτικάντηδες, που μας διέλυσαν και μας ξεπούλησαν κυριολεκτικά στους διεθνείς και ντόπιους τοκογλύφους ?

  Πως μπορεί όμως αυτός ο λαός
  να κάνει υπομονή, να κλείνει τα μάτια και να δέχεται κατά πρόσωπο αυτή την άθλια και προκλητική ΑΤΙΜΙΑ εις βάρος του?
  Πολλά μπορεί ίσως, αλλά τον Α-πρόκοπο Πρόεδρο, δεν το δέχεται με τίποτα.
  Κοιτά ειρωνικά και βουρκωμένος φτύνει ….

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. TA ΚΑΝΑΛΙΑ Μ.Μ.Ε. ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ, ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ.
  ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΕ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΠΑΣΟΚΟΝΟΥΔΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή